مختصری درباره ما

دکتر محسن پاکزاد در سال ۱۳۷۳ دکترای پزشکی خود را کسب نموده و در طی این سالها دورهای متعدد پوست و زیبایی را گذرانیده و certificate های متعددی را در زمینه پوست و زیبایی از کشورهای فرانسه و ایتالیا کسب نموده است. و بمدت بیست سال در زمینه پوست و زیبایی فعالیت دارد.